About red

City Gallery Blansko, 7. 5. - 3. 6. 2016

Curator: Martin Dostál, Photographer : Kiva

Břetislav Malý


Břetislav Malý

Ludwig flying a kite, 2016, 310 × 450 cm - oil on canvasBřetislav Malý


Břetislav Malý


Břetislav Malý


Břetislav Malý


Břetislav Malý

Ludwig flying a kite, 2016, 150 x 130 cm - oil on canvasPress Release

Břetislav Malý undoubtedly explores the medium of painting with an utmost intensity. Reflecting painting itself has got its great tradition, be it the awareness of colors and their imanent dispositions, compositional schemes, or the painterly technique itself. Nevertheless, these activities were always intertwined with themes, motifs - with iconographic reasons for painting. In a number of cases, artists were close to a complex, nearly scientific research; pioneers of abstraction are a case in point as far as colors are concerned, for example.
During the 1950s, 60s, and 70s, paiting has reached the limits of its modernist possibilities by exploiting the notions of structure, texture, and ultimately monochromatic abstraction. Absolute painting became intellectual counterpoint of conceptual approaches saturated by philosophy, which were expanding across the whole post-war artistic field. Postmodern explosion of the eighties has loosened themes, gestures, and decent manners of painting with its liberated wild painterly terrorism and gave up seeking insights into itself; externality had its dionisic feast. Punk energy lasts only for a while though; painting and painters have calmed down, became smoother and more orderly. They left the painted world go on, fertilized by a unique explosion, as they always had had in history.
Liberated painting was hence given the means even in the years to come to synthesize different possibilites – artistsic, social, technical, and iconographic. Neomodernism seems to be one of the latest gains; with a varying degree of confusion, artists explore the highlights of modern and modernist trends which swept across the 20th century. The combinatorics of painterly possibilites seems endless even now that there are artists diving into the morernist adventure with utmost passion. Geometrical construction, color concepts, playful reversals of subject and object, aesthetical expedition beyond the canvas and beyond the image, all these are premises which a contemporary artist obsessed by painting can count upon. Břetislav Malý is one of those who is finding his place and the reasons why paint in this fast flowing stream of the medium.

Martin Dostál

/

Tisková zpráva

Břetislav Malý bezesporu zkoumá médium malby s velkou intenzitou. Reflexe malířství sama o sobě má svoji velkou tradici, ať už šlo o rekognoskování barev a jejich imanentních dispozic, kompoziční schémata či vlastní malířskou techniku. Vždy však, tu více tu méně, tyto aktivity prolínaly s náměty, motivy, ikonografickými důvody malby. Byť v řadě případů šlo o umělců o komplikovaný, v důsledku vědecký průzkum; abstraktní průkopníci jsou toho, co se kupříkladu barev týká, dobrým příkladem.
V průběhu 50., 60. a 70. let došlo malířství na okraj svých modernistických možmostí zkoumáním struktury, textury a vposledku monochromatickou abstrakcí. Absolutní malba se stávala intektuálním kontrapunktem konceptuálních a filosofií sycených přístupů, šířících se napříč celým poválečným uměleckým spektrem. Postmoderní exploze osmého desetiletí svým osvobodivým divokým malířským terorismem uvolnila náměty, gesta a způsobné způsoby tvorby obrazů, a také se nezabývala zkoumáním sebe sama; externalita měla své dionýské hody. Punková energie však trvá jen krátce, malířství i malíři se zklidnili, zvláčněli, zúhlednili. A nechali malovaný svět jít dále, jako vždy v dějinách, obtěžkán jedinečnou explozí, na kterou se vždy rádo vzpomíná.
Uvolněné malířství si tak mohlo v dalších letech syntetizovat rozličné možnosti, umělecké i sociální, technické i ikonografické. Jedním z jeho posledních výdobytků se zdá být neomoderna, tedy s různou konfuzí zkoumané vrcholky moderních a modernistických trendů, překotně se převalující přes 20. století. Kombinatorika malířských možností se teď i nadále zdá být nekonečná, když neomoderna sebou přinesla rovněž tvůrce, zkoumající modernu s téměř racionální vášní. Geometrické konstrukce, barevné koncepty, hravé převracení subjektu a objektu, estetické expedice za obrazy a mimo obraz, to všechno jsou premisy, se kterými může současný umělec, umanutý malířstvím, počítat. A v této situaci si hledá své místo v bystřině malování, i své důvody, proč malovat, Břetislav Malý.

Martin Dostál