Muž v počasí / Man in the weather

Text k výstavě / Text to the exhibition

Břetislav Malý – Muž v počasí
Výstava nazvaná příznačně „Muž v počasí“ představuje prostřednictvím Galerie Vladimíra Hrocha v Uherském Hradišti veřejnosti dílo malíře Břetislava Malého. Autor patří do začínající generace mladých malířů. Své první výtvarné školení získal na SUPŠ Uherské Hradiště. Následně pokračoval ve studiu klasické malby na FAVU VUT Brno, kde získával teoretické i praktické znalosti pod vedením doc. Tomáše Lahody (2007) a doc. Petra Veselého (2006 – 2007). Během vysokoškolského studia absolvoval také několik studijních pobytů. Na místě je zmínit odbornou stáž na Akademii v Poznani u prof. zw. Włodzimierza Dudkowiaka (2007) a také odbornou stáž na VŠVU Bratislava pod vedením MgA. Klaudie Kosziby (2011). Většinu svých vysokoškolských let však malíř prožil v Brně, odkud se v nedávné době přestěhoval na Slovácko.
Břetislav Malý je autorem vyznávajícím klasické malířské techniky. Nejčastěji pracuje olejem, který nanáší na připravená plátna. Zasáhlo jej však i médium instalace, které využívá při aranžování svých obrazů v galeriích. Tyto tendence lze označit za syntézu malířství a sochařství, kdy plátna dostávají nový rozměr svým skládáním ve výsledný, trojrozměrný celek.
V rané fázi své tvorby umělec pracoval s realistickými podněty, které pomocí výtvarné zkratky převáděl do rozměrných expresivních pláten, jež vynikala nespoutanou barevností a pohybem. Jednalo se o obrazy zachycující domy a pohledy z oken. Posléze se z místnosti přesunul před okno a zachycoval „lidské fragmenty v krajině“, kontrasty pozůstatků lidské činnosti, nebo fragmenty staveb v kontrastu s přírodou. Lze tedy říci, že jeho počáteční tvorba se řadí do žánru krajinomalby.
Uměleckým a lidským vývojem se však Břetislav Malý posunul až do fenoménu abstraktní malby. Zjednodušováním výtvarných forem a nalezením vlastního tématu vytváří autor rozměrná i drobná plátna, na nichž realita není zastoupena. Z pouhé snahy o zachycení krajiny se malíř v posledních několika letech zabývá problémem atmosférických jevů a jejich dopadem na člověka. Pomocí malířského projevu se snaží o zachycení denní či noční doby, okamžiku bouřky, parného dne či západu slunce. Práce Břetislava Malého je založena na použití barevných kontrastů a intuitivní malbě, korespondující s momentem náhody v obraze. Jedná se tedy o bedlivé zkoumání a pozorování skutečnosti vrcholící snahou namalovat prchavý okamžik. V obrazech lze sledovat mechanické zákonitosti a problémy, které malíř při jejich vzniku studoval a pokoušel se s nimi vyrovnat. Snaží se o vytváření „komplexního obrazu“ založeného na prožitku či pocitu a využívá poznatků z oblasti fyziky, meteorologie či teorie barvy. Použitý styl malby je pro Břetislava Malého vždy přizpůsoben obsahu, poněvadž forma pro autora není stěžejní segmentem díla. Malířský projev má u obrazů pointovat plátno v souvislosti s jeho obsahem. Využívá tedy všech dostupných malířských prostředků – pracuje s vrstvenou a valérovou malbou, která je v případě potřeby akcentována pastózními nánosy barvy kontrastujícími s hrubým, nepokrytým povrchem surového plátna.
Charakteristických prvkem tvorby Břetislava Malého je práce v cyklech. Pro vyjádření uměleckého záměru mu nestačí jeden obraz, nýbrž systematicky vytváří menší cykly pláten čítající téměř vždy cca. 10 kusů. Při práci na jednom obraze jej napadají nové možnosti zachycení atmosférického jevu a tyto myšlenky dále rozpracovává na větších či menších formátech. Obrazy tedy nevznikají solitérně, ale téměř vždy vytvářejí celek a korespondují spolu. Neméně důležitou součástí je i instalace děl ve výstavních prostorách, na níž autor klade velký důraz. Pomocí rozmístění a nasvícené obrazů vede diváka prostorem galerie, nechává jej vydechnout, nebo naopak prožít intenzivní pocity sledováním rozměrného a barevně intenzivního díla. Všechny výše zmíněné segmenty pak vytvářejí výsledný zážitek z umění Břetislava Malého.
Výstava v Galerii Vladimíra Hrocha představuje veřejnosti několik ukázek autorovi poslední tvorby. Zabývá se zachycením atmosférických jevů, jak napovídá její název. Je instalována s důrazem na vedení oka diváka a čítá jen malý výběr obrazů, které Břetislav Malý v posledním roce vytvořil. Během studia se začínající malíř zúčastnil řady soutěžních přehlídek začínajících umělců. Dosavadním největším úspěchem je 1. místo v soutěži yung Art: 2. ročník přehlídky mladých autorů do 35 let v roce 2009. Na svém kontě mám řadu samostatných i kolektivních výstav. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách.

Martin Dvořák v.r.